2012-09-09 Πρώην κάτοικος του κτιρίου Αναστασία Λάβδα-Δοάνη