Περιήγηση με videos

Μουσείο Ελιάς Κυκλάδων - Άνδρος: Τζακότοπος στο χώρο του μουσείου.Μουσείο Ελιάς Κυκλάδων - Άνδρος: Τζακότοπος στο χώρο του μουσείου. Η λειτουργία του λιοτριβιού με τη βίδα σε γενικές γραμμές ήταν η ίδια παντού. Ετσι και αλλιώς είχε διαμορφωθεί με δεδομένα δυο κύρια εξαρτήματα, το βόλι και τη σιδερένια βίδα, που αντιστοιχούσαν στα δύο βασικά στάδια της όλης δουλειάς. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν διάφορες παραλλαγές σε τεχνικές και βοηθητικά εργαλεία, από λιοτρίβι σε λιοτρίβι. Χωρίς να έχει γίνει διεξοδική καταγραφή πράγμα που θα είχε πολλές δυσκολίες, έχει διαπιστωθεί μιά ποικιλία παραλλαγών στις τεχνικές ακόμα και διαφορετικών ονομασιών των εργαλείων που χρησιμοποιούνται. Οπως είπαμε το λιοτρίβι χωρίζεται σε δύο χώρους εκείνον με το βόλι και εκείνον με τη βίδα. Θα παρακολουθήσουμε την διαδικασία παραγωγής του λαδιού και μέσα από αυτή θα δούμε τις λεπτομέρειες. Η διαδικασία που θα περιγραφεί είναι εκείνη που επικρατούσε στην τελευταία μορφή, της σιδερένιας βίδας, και πριν αντικατασταθούν στο βόλι, τα ζώα με μοτέρ.

Στις υποενότητες μπορείτε να δείτε μικρά video από όλη την παραδοσιακή διαδικασία.